عنوان ژورنال

آمایش جغرافیایی فضا

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-7421
ناشر: دانشگاه گلستان

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود