عنوان ژورنال

آمایش جغرافیایی فضا

ناشر: دانشگاه گلستان
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-7421

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود