عنوان ژورنال

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

ناشر: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-6640

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود