عنوان ژورنال

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6640
ناشر: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود