عنوان ژورنال

اعتیاد پژوهی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-4307
ناشر: دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدرریاست جمهوری

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود