عنوان ژورنال

اقتصاد و مدیریت شهری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-2870
ناشر: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود