عنوان ژورنال

اکتشاف و تولید نفت و گاز

ناشر: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-1652

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود