عنوان ژورنال

اکتشاف و تولید نفت و گاز
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :2538-1652
  • ناشر :روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

دوره

دوره 1401
دوره 1400
دوره 1398
دوره 1397
دوره 1396
دوره 1395
دوره 1394
دوره 1392
دوره 1391
دوره 1390
دوره 1389
دوره 1388
دوره 1387
دوره 1386
دوره 1384
دوره 1383
دوره 1382
دوره 1381