عنوان ژورنال

اکتشاف و تولید نفت و گاز

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-1652
ناشر: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2019-01

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 1397

شماره 161 2019-01

شماره 160 2018-12

شماره 159 2018-11

شماره 158 2018-10

شماره 157 2018-09

شماره 156 2018-08

شماره 155 2018-07

شماره 154 2018-06

شماره 153 2018-05

شماره 162 2019-02

دوره 1396

شماره 152 2018-03

شماره 151 2018-02

شماره 150 2018-01

شماره 149 2017-12

شماره 148 2017-11

شماره 147 2017-10

شماره 146 2017-09

شماره 145 2017-08

شماره 144 2017-07

شماره 143 2017-06

شماره 142 2017-05

دوره 1395

شماره 141 2017-03

شماره 140 2017-02

شماره 139 2017-01

شماره 138 2016-12

شماره 137 2016-11

شماره 136 2016-10

شماره 135 2016-09

شماره 134 2016-08

شماره 133 2016-07

شماره 132 2016-06

شماره 131 2016-05

دوره 1394

شماره 130 2016-03

شماره 129 2015-12

شماره 128 2015-11

شماره 127 2015-10

شماره 126 2015-09

شماره 125 2015-08

شماره 124 2015-07

شماره 123 2015-06

شماره 122 2015-05

دوره 1393

شماره 121 2015-03

شماره 120 2015-02

شماره 119 2015-01

شماره 118 2014-12

شماره 117 2014-11

شماره 116 2014-10

شماره 115 2014-09

شماره 114 2014-08

شماره 113 2014-07

شماره 112 2014-06

شماره 111 2014-05

شماره 110 2014-04

دوره 1392

شماره 109 2014-03

شماره 108 2014-01

شماره 107 2014-01

شماره 106 2013-12

شماره 105 2013-10

شماره 104 2013-09

شماره 103 2013-08

شماره 102 2013-07

شماره 101 2013-06

شماره 100 2013-05

شماره 99 2013-11

دوره 1391

شماره 98 2013-02

شماره 97 2012-12

شماره 96 2012-12

شماره 95 2012-11

شماره 94 2012-11

شماره 93 2012-11

شماره 92 2012-11

شماره 91 2012-11

شماره 90 2012-04

شماره 89 2012-05

شماره 88 2012-04

دوره 1390

شماره 87 2012-03

شماره 86 2012-02

شماره 85 2011-12

شماره 84 2011-11

شماره 83 2011-10

شماره 82 2011-09

شماره 81 2011-08

شماره 80 2011-07

شماره 79 2011-06

شماره 78 2011-05

شماره 77 2011-04

دوره 1389

شماره 76 2011-02

شماره 75 2011-01

شماره 74 2010-12

شماره 73 2010-11

شماره 72 2010-10

دوره 1388

شماره 60 2009-09

شماره 59 2009-08

شماره 58 2009-07

شماره 57 2009-06

شماره 56 2009-05

دوره 1387

شماره 55 2009-03

شماره 54 2009-02

شماره 53 2009-01

شماره 52 2008-12

شماره 51 2008-11

شماره 50 2008-10

شماره 49 2008-09

دوره 1386

شماره 48 2007-12

دوره 1384

شماره 27 2005-11

شماره 26 2005-10

شماره 25 2005-09

شماره 24 2005-08

شماره 23 2005-07

شماره 22 2005-06

شماره 21 2005-05

شماره 20 2005-04

دوره 1383

شماره 19 2005-02

شماره 18 2004-12

شماره 17 2004-11

شماره 16 2004-11

شماره 15 2004-10

شماره 14 2004-09

شماره 13 2004-08

شماره 12 2004-08

شماره 11 2004-06

شماره 10 2004-05

شماره 9 2004-04

دوره 1382

شماره 8 2004-02

شماره 7 2004-01

شماره 6 2003-11

شماره 5 2003-08

شماره 4 2003-08

شماره 3 2003-07

شماره 2 2003-05

دوره 1381

شماره 1 2003-03

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود