عنوان ژورنال

اکتشاف و تولید نفت و گاز

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-1652
ناشر: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود