عنوان ژورنال

انجمن مهندسی صوتیات ایران

ناشر: انجمن مهندسی صوتیات ایران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-5748

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود