عنوان ژورنال

انجمن مهندسی صوتیات ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-5748
ناشر: انجمن مهندسی صوتیات ایران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود