عنوان ژورنال

اندیشه آماری

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1026-8944
ناشر: انجمن آمار ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود