عنوان ژورنال

اندیشه آماری

ناشر: انجمن آمار ایران
علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1026-8944

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود