عنوان ژورنال

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-4870
  • ناشر :دانشگاه علم و صنعت ایران
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2018-02

شمارگان این ژورنال

دوره 28
دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19