عنوان ژورنال

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-4870

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود