عنوان ژورنال

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-4870
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود