عنوان ژورنال

پاتوبیولوژی مقایسه ای
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2228-5962

شمارگان این ژورنال