عنوان ژورنال

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

ناشر: دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 9084-2251

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود