عنوان ژورنال

پردازش علائم و داده ها

ناشر: پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-4201

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود