عنوان ژورنال

پژوهش ادبیات معاصر جهان
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :1026-0188
  • ناشر :دانشگاه تهران
آخرین شماره> 1 تاریخ انتشار 2020-08-22

شمارگان این ژورنال

دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7