عنوان ژورنال

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-4213
ناشر: دانشگاه قم
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود