عنوان ژورنال

پژوهش در سلامت روانشناختی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-0166
ناشر: دانشگاه خوارزمی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود