عنوان ژورنال

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2252-0708
ناشر: دانشگاه خوارزمی

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود