عنوان ژورنال

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

ناشر: دانشگاه خوارزمی
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2252-0716

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود