عنوان ژورنال

پژوهش سیستم های بس ذره ای

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-231X

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود