عنوان ژورنال

پژوهش نفت

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-2900
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 28

شماره 2-97 2018-06-22

شماره 1-97 2018-05-22

شماره 97-3 2018-08-23

شماره 97-5 2018-12-22

شماره 97-4 2018-09-23

دوره 27

شماره 6-96 2018-02-20

شماره 5-96 2017-11-22

شماره 4-96 2017-10-23

شماره 3-96 2017-07-23

شماره 2-96 2017-08-23

شماره 1-96 2017-05-22

دوره 26

شماره 6-95 2018-02-20

شماره 5-95 2017-02-19

شماره 4-95 2016-12-21

شماره 3-95 2016-12-21

شماره 2-95 2016-09-22

شماره 1-95 2016-04-20

دوره 25

شماره 2-85 2016-02-20

شماره 1-85 2016-01-21

شماره 84 2015-11-22

شماره 83 2015-11-22

شماره 82 2015-08-23

شماره 81 2015-06-22

دوره 24

شماره 80 2016-02-20

شماره 79 2014-11-22

شماره 78 2014-08-23

شماره 77 2014-05-22

دوره 23

شماره 76 2014-02-20

شماره 75 2013-11-22

شماره 74 2013-08-23

شماره 73 2013-07-31

دوره 22

شماره 72 2013-06-02

شماره 71 2013-06-01

شماره 70 2013-05-29

شماره 69 2013-05-29

دوره 21

شماره 68 2013-05-28

شماره 67 2013-05-28

شماره 66 2013-05-29

شماره 65 2013-05-28

دوره 20

شماره 64 2013-05-27

شماره 63 2013-05-27

شماره 62 2013-05-27

شماره 61 2013-05-27

دوره 19

شماره 60 2013-08-06

شماره 59 2013-08-06

دوره 18

شماره 58 2013-08-06

شماره 57 2013-08-07

دوره 17

شماره 56.2 2013-08-07

شماره 56.1 2013-08-11

شماره 55 2013-08-11

دوره 16

شماره 54 2013-08-11

شماره 53 2013-08-12

دوره 15

شماره 52 2013-08-12

شماره 51 2013-08-12

دوره 14

شماره 50 2013-08-12

شماره 49 2013-08-12

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود