عنوان ژورنال

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1021-5107
ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 24

شماره 1 2018-06

دوره 23

شماره 4 2018-03

شماره 3 2017-12

شماره 2 2017-07

شماره 1 2017-06

دوره 22

شماره 4 2017-01

شماره 3 2016-10

شماره 2 2016-07

شماره 1 2016-06

دوره 21

شماره 4 2016-03

شماره 3 2015-10

شماره 2 2015-10

شماره 1 2015-06

دوره 20

شماره 4 2015-03

شماره 3 2014-12

شماره 2 2014-09

شماره 1 2014-06

دوره 19

شماره 4 2014-03

شماره 3 2013-12

شماره 2 2013-09

شماره 1 2013-06

دوره 18

شماره 4 2013-01

شماره 3 2012-10

شماره 2 2012-07

شماره 1 2012-04

دوره 17

شماره 4 2012-01

شماره 3 2011-10

شماره 2 2011-07

شماره 1 2011-04

دوره 16

شماره 4 2011-01

شماره 3 2010-10

شماره 2 2011-01

شماره 1 2010-07

دوره 15

شماره 4 2010-01

شماره 3 2009-10

شماره 2 2009-09

شماره 1 2009-06

دوره 14

شماره 4 2009-03

شماره 3 2008-12

شماره 2 2008-09

شماره 1 2008-04

دوره 13

شماره 4 2008-03

شماره 3 2007-12

شماره 2 2007-08

شماره 1 2007-04

دوره 12

شماره 4 2007-01

شماره 3 2006-10

شماره 2 2006-07

شماره 1 2006-04

دوره 11

شماره 3 2006-01

شماره 1 2005-07

دوره 10

شماره 4 2005-01

شماره 3 2004-10

شماره 1 2004-10

دوره 9

شماره 4 2004-01

شماره 3 2003-10

شماره 1 2003-05

دوره 8

شماره 4 2003-01

شماره 3 2002-10

شماره 1 2002-06

دوره 7

شماره 3 2001-10

شماره 2 2001-07

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود