عنوان ژورنال

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1735-0999
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود