عنوان ژورنال

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :1027-9024
  • ناشر :وزارت امور اقتصادی و دارایی

شمارگان این ژورنال

دوره 28
دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13