عنوان ژورنال

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1027-9024
ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-12

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود