عنوان ژورنال

پژوهش های ارتباطی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2538-2977
ناشر: سازمان صدا و سیما

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 25

شماره 93 2018-04-21

شماره 94 2018-08-23

شماره 95 2018-11-22

دوره 24

شماره 92 2018-02-20

شماره 91 2017-11-22

شماره 90 2017-08-23

شماره 89 2017-05-22

دوره 23

شماره 88 2017-02-26

شماره 87 2016-12-01

شماره 86 2016-08-01

شماره 85 2016-06-01

دوره 22

شماره 84 2016-02-01

شماره 83 2015-12-01

شماره 82 2015-07-01

شماره 81 2015-05-01

دوره 21

شماره 80 2015-12-01

شماره 79 2014-09-01

شماره 78 2014-07-01

شماره 77 2014-12-01

دوره 20

شماره 76 2013-03-01

شماره 75 2013-12-01

شماره 74 2013-08-01

شماره 73 2013-06-01

دوره 19

شماره 72 2012-03-01

شماره 71 2012-12-01

شماره 70 2012-09-01

شماره 69 2012-03-01

دوره 18

شماره 68 2011-03-01

شماره 67 2011-12-01

شماره 66 2011-09-01

شماره 65 2011-05-01

دوره 17

شماره 64 2010-03-01

شماره 63 2010-12-01

شماره 62 2010-09-01

شماره 61 2010-06-01

دوره 16

شماره 60 2009-03-01

شماره 59 2009-12-01

شماره 58 2009-09-01

شماره 57 2009-06-01

دوره 15

شماره 56 2008-02-01

شماره 55 2008-12-01

شماره 54 2008-09-01

شماره 53 2008-06-01

دوره 14

شماره 52 2007-03-01

شماره 51 2007-12-01

شماره 50 2007-07-01

شماره 49 2007-04-21

دوره 13

شماره 48 2006-12-22

شماره شماره45-46 2006-05-22

شماره 47 2006-05-22

دوره 12

شماره شماره 42-43 2005-08-23

شماره 41 2005-05-22

شماره 44 2005-05-22

دوره 11

شماره شماره 39-40 2004-12-21

شماره 38 2004-08-22

شماره 37 2004-05-21

دوره 10

شماره 36 2004-02-20

شماره 35 2003-11-22

شماره 34 2003-08-23

شماره 33 2003-05-22

دوره 9

شماره 32 2002-12-22

شماره شماره 30-31 2002-08-23

شماره 29 2002-05-22

دوره 8

شماره 27 2001-11-22

شماره 26 2001-08-23

شماره 28 2001-05-22

دوره 4

شماره 13.14 1998-05-22

دوره 3

شماره 8 1996-08-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود