عنوان ژورنال

پژوهش های تجربی حسابداری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-8509
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود