عنوان ژورنال

پژوهش های تجربی حسابداری
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-8509
  • ناشر :دانشگاه الزهرا (س)
آخرین شماره> 3 تاریخ انتشار 2020-09-22

دوره

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1