عنوان ژورنال

پژوهش های تجربی حسابداری

ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-8509

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود