عنوان ژورنال

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-9017
  • ناشر :دانشگاه علامه طباطبائی
آخرین شماره> 22 تاریخ انتشار 2020-03-20

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1