عنوان ژورنال

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2383-1456
ناشر: دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-12-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود