عنوان ژورنال

پژوهش های جغرافیای طبیعی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-630X
  • ناشر :دانشگاه تهران

شمارگان این ژورنال

دوره 52
دوره 51
دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 43
دوره 42
دوره 41
دوره 0