عنوان ژورنال

پژوهش های حسابداری مالی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-7691
ناشر: دانشگاه اصفهان- معاونت پژوهش و فناوری
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود