عنوان ژورنال

پژوهش های حقوق تطبیقی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-6751
  • ناشر :دانشگاه تربیت مدرس
آخرین شماره> تاریخ انتشار

شمارگان این ژورنال