عنوان ژورنال

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-2986
ناشر:
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود