عنوان ژورنال

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-2986
آخرین شماره> 15 تاریخ انتشار 2020-06-21

شمارگان این ژورنال

دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1