عنوان ژورنال

پژوهش های راهبردی سیاست

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-6140
ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود