عنوان ژورنال

پژوهش های روستایی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-7373
ناشر: موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود