عنوان ژورنال

پژوهش های روستایی

ناشر: موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-7373

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود