عنوان ژورنال

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-7642
ناشر: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود