عنوان ژورنال

پژوهش های علوم و فنون دریایی

درجه: علمی-پژوهشی issn: 2008-2193
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود