عنوان ژورنال

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2345-5551
ناشر: دانشگاه پیام نور
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود