عنوان ژورنال

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

ناشر: دانشگاه پیام نور
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-5551
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود