عنوان ژورنال

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-5551
  • ناشر :دانشگاه پیام نور

دوره

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1