عنوان ژورنال

پژوهش های کاربردی روانشناختی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-8126
  • ناشر :دانشگاه تهران
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-08-22

دوره

دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1