عنوان ژورنال

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-6349
  • ناشر :دانشگاه گنبد کاووس

شمارگان این ژورنال

دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1