عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت در ایران

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-X200

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود