عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت راهبردی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-5067
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود