عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-8254
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود