عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6977 ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
آخرین شماره>   تاریخ انتشار
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود