عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2228-6977

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود