عنوان ژورنال

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6977
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

آخرین شماره

تاریخ انتشار

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود