عنوان ژورنال

پژوهش های نوین روانشناختی

ناشر: دانشگاه تبریز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-3340

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود