عنوان ژورنال

پژوهش های نوین روانشناختی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-3340
ناشر: دانشگاه تبریز

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-05-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود