عنوان ژورنال

پژوهش های نوین روانشناختی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-3340
  • ناشر :دانشگاه تبریز
آخرین شماره> 51 تاریخ انتشار 2018-12-21

دوره

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1