عنوان ژورنال

پژوهشنامه ادیان

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-0476
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره 11

شماره 2 (22 پاییز و زمستان 1396) 2018-02-20

شماره 1 (21 بهار تابستان 1396) 2017-09-23

دوره 10

شماره 2 (20 پاییز و زمستان 1395) 2017-09-23

شماره 1 (19 بهار و تابستان 1395) 2016-11-21

دوره 9

شماره 2 (18 پاییز و زمستان 1394) 2016-02-20

شماره 1 (17 بهار و تابستان 1394) 2015-10-23

دوره 8

شماره 2 (16 پاییز و زمستان 1393) 2015-07-23

شماره 1 (15 بهار تابستان 1393) 2014-07-23

دوره 7

شماره 2 (14 پاییز و زمستان 1392) 2014-01-21

شماره 1 (13بهار وتابستان 1392) 2013-03-21

دوره 6

شماره 2 (12 پاییز وزمستان 1391) 2012-09-22

شماره 1 (11 بهار وتابستان1391) 2014-10-18

دوره 5

شماره 2 (10 پاییز وزمستان 1390) 2011-09-23

شماره 1 (9 بهار وتابستان 1390) 2011-03-21

دوره 4

شماره 2 (8پاییز وزمستان 1389) 2010-09-23

شماره 1 (7 بهار وتابستان 1389) 2010-03-21

دوره 3

شماره 2 (6 پاییز وزمستان 1388) 2009-09-23

شماره 1 (5 بهار وتابستان 1388) 2009-03-21

دوره 2

شماره 2 (4 پاییز وزمستان 1387) 2008-09-22

شماره 1(3 بهار وتابستان 1387) 2014-10-18

دوره 1

شماره 2 (2 پاییزوزمستان1386) 2007-11-22

شماره 1 (1 بهارو تابستان1386) 2007-03-21

دوره 12

شماره 1 (23 بهار و تابستان 1397) 2018-07-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود