عنوان ژورنال

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-8223
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-12

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود