عنوان ژورنال

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-8223

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود