عنوان ژورنال

پژوهشنامه حقوق کیفری

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-2328
ناشر: دانشگاه گیلان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود