عنوان ژورنال

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

ناشر: دانشگاه مازندران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-6237
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود