عنوان ژورنال

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-6237
ناشر: دانشگاه مازندران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود