عنوان ژورنال

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-5397
ناشر: دانشگاه مازندران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2017-11-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود