عنوان ژورنال

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

ناشر: دانشگاه مازندران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-5397

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2017-11-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود