عنوان ژورنال

تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی

ناشر: نهاد کتابخانهu200cهای عمومی کشور
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 1027-7838

آخرین شماره

تاریخ انتشار

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود