عنوان ژورنال

تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 1027-7838
ناشر: نهاد کتابخانهu200cهای عمومی کشور

آخرین شماره

تاریخ انتشار -

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
دوره

شماره -

دوره 24

شماره 3 2018-12

شماره 2 2018-11

شماره 1 2018-06

دوره 23

شماره 4 2018-03

شماره 3 2017-12

شماره 2 2017-09

شماره 1 2017-06

دوره 22

شماره 4 2017-03

شماره 3 2016-12

شماره 2 2016-10

شماره 1 2016-04

دوره 21

شماره 4 2016-03

شماره 3 2015-12

شماره 2 2015-09

شماره 1 2015-06

دوره 20

شماره 4 2015-03

شماره 3 2015-01

شماره 2 2014-11

شماره 1 2014-04

دوره 19

شماره 4 2014-03

شماره 3 2013-12

شماره 2 2013-09

شماره 1 2013-06

دوره 18

شماره 4 2013-02

شماره 3 2012-11

شماره 2 2012-12

شماره 1 2012-05

دوره 17

شماره 4 2012-01

شماره 3 2011-11

شماره 2 2011-08

شماره 1 2011-05

دوره 16

شماره 4 2011-02

شماره 3 2010-11

شماره 2 2010-08

شماره 1 2010-05

دوره 15

شماره 4 2010-02

شماره 3 2009-11

شماره 2 2009-08

شماره 1 2009-05

دوره 14

شماره 4 2009-01

شماره 3 2008-11

دوره 13

شماره 3 2004-02

شماره 1 2003-08

دوره 12

شماره 3 2003-02

شماره 1 2002-08

دوره 11

شماره 4 2002-02

شماره 3 2001-11

شماره 2 2001-08

شماره 1 2001-05

دوره 10

شماره 4 2001-02

شماره 2 2000-08

شماره 1 2000-05

دوره 9

شماره 4 2000-02

شماره 3 1999-11

شماره 2 1999-08

شماره 1 1999-05

دوره 8

شماره 4 1999-02

شماره 2 1998-08

شماره 1 1998-05

دوره 7

شماره 4 1998-02

شماره 3 1997-11

شماره 2 1997-08

شماره 1 1997-05

دوره 6

شماره 3 1997-02

شماره 2 1996-08

شماره 1 1996-05

دوره 5

شماره 3 1996-02

شماره 1 1995-08

دوره 4

شماره 3 1995-02

شماره 1 1994-07

دوره 3

شماره 4 1993-07

شماره 2 1993-11

شماره 1 1993-05

دوره 2

شماره 4 1993-02

شماره 2 1992-11

شماره 1 1992-05

دوره 1

شماره 2 1992-02

شماره 1 1991-07

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود