عنوان ژورنال

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

ناشر:
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-6407

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-09-23

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود