عنوان ژورنال

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-4838
  • ناشر :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
آخرین شماره> 3 تاریخ انتشار 2020-09-22

دوره

دوره 51
دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 43
دوره 42-2
دوره 42
دوره 41-2
دوره 40
دوره 39
دوره 2-41
دوره 2-40