عنوان ژورنال

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-4838

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود