عنوان ژورنال

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-4838
ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-04-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود