عنوان ژورنال

تحقیقات بازاریابی نوین

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-7744
ناشر: دانشگاه اصفهان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود